Deskundigenbijeenkomst over de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaringIn het eerste blok staat het regime vreemdelingenbewaring als ultimum remedium centraal, in het bijzonder waarborgen met betrekking tot kwetsbare personen, met presentaties van de heer mr. R.F.B. (Reinier) van Zutphen (Nationale Ombudsman), mevrouw mr. A. (Annemarie) Busser (Amnesty International), mevrouw mr. M. (Martine) Goeman (Programmamanager Kinderrechten en Migratie, Defence for Children) en mevrouw Ir. J.G. (Jannita) Robberse (Algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek).

Het regime vreemdelingenbewaring in het licht van veiligheid en beheersbaarheid staat centraal in het tweede blok, met presentaties van de heer A.A.M.M. (Jos) Heijmans (Burgemeester van Weert), de heer R. (Rogér) Pellemans (Directeur Detentiecentrum Rotterdam en Zeist), de heer mr. J.N.M. (Koos) Richelle (Voorzitter Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken) en mevrouw mr. S.T.C. (Shanna) Rebergen (Advocaat gespecialiseerd in vreemdelingenzaken, SVMA).

Eerste Kamer in beeld


Rondetafelgesprek Integriteit


Dinsdag 16 oktober 2018, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)


Bezoek staten van Friesland en Zeeland in de Eerste Kamer


Mondeling Overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking


Deskundigenbijeenkomst (evaluatie) Natuurpact en Voortgangsrapportage Natuur


Mondeling overleg stelselherziening omgevingsrecht met de staatssecretaris van I&W


Boekpresentatie over Plakkaat van Verlatinge


Deskundigenbijeenkomst Uitvoerbaarheidstoets


Mondeling overleg met de staatssecretaris van Financiën over fiscale onderwerpen


Stemmen in de Eerste Kamer


Mondeling overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie


Mondeling overleg met de minister van Financiën en de minister van EZK


I&A/JBZ Mondeling overleg op 17 april 2018 met staatssecretaris Harbers van J&V over het GEAS